De algemene voorwaarden...

Erg belangrijk, maar waarom eigenlijk?

Algemene Voorwaarden worden opgesteld om beide partijen te beschermen en duidelijk te maken wat de spelregels zijn. Het basis uitgangspunt moet zijn dat alle spelregels van te voren duidelijk zijn zodat er geen discussie kan ontstaan.

Bij normaal gebruik van een huurauto zal je nooit met deze voorwaarden te maken krijgen. Echter, voor onverantwoordelijk gedrag moeten er regels en voorwaarden bestaan. Op het moment dat er een huurovereenkomst wordt gesloten met “Neo Stage Auto Curaçao” zal je dan ook akkoord moet gaan met de onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Partijen.

“Ik”, “mijzelf”, “mij” en “mijn” refereren aan de personen die als huurder(s) deze huurovereenkomst ondertekenen en/of hun rechthebbenden. Verhuurder refereert aan Neo Stage Auto Curaçao die het voertuig, vermeld in de huurovereenkomst, verhuurt aan de huurder(s).

De huurovereenkomst en bijbehorende Algemene Voorwaarden zijn niet overdraagbaar. Bestuurder(s) dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Indien deze overeenkomst wordt gesloten met meerdere partijen, worden deze aanschouwd als afzonderlijke partijen en alle bepalingen gelden derhalve voor iedere partij afzonderlijk.

Artikel 2. Voertuig.

Ik huur van verhuurder het voertuig omschreven op de bijgaande huurovereenkomst en ga uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden genoemd op deze algemene voorwaarden van deze huurovereenkomst. Ik verklaar dat het in de huurovereenkomst vermelde voertuig in goede staat en schadevrij verkeert, tenzij uit het bij deze huurovereenkomst behorende digitale check-in /check-out fotobestand anders blijkt, en dat ik het voertuig in dezelfde goede staat zal terugbrengen. Op of voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst zal het voertuig door verhuurder digitaal worden gefotografeerd. Schades dienen binnen 24 uur aan verhuurder gemeld te worden.

Artikel 3. Huurtermijn.

De huurtermijn is bepaald op de bijgaande huurovereenkomst. Het verlengen van een overeengekomen huurtermijn is slechts mogelijk met toestemming van verhuurder. De aldus verlengde huurtermijn blijft integraal onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Bestuurder(s).

Alleen de persoon als ‘bestuurder’ genoemd in de huurovereenkomst, is gerechtigd het voertuig besturen. Bij iedere afwijking hiervan is verhuurder onverlet gerechtigd om artikel 20 van de algemene voorwaarden aan te spreken. Een tweede bestuurder mag worden toegekend aan de huurovereenkomst, mits op voorhand voldaan aan de daarvoor gestelde voorwaarden in artikel 5 van deze algemene voorwaarden en met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van verhuurder. Alle handelingen van derden welke niet genoemd zijn in de huurovereenkomst zijn te allen tijde geheel en integraal voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 5. Tweede c.q. derde bestuurder(s).

Indien hoofdhuurder een tweede c.q. derde bestuurder wenst aan te wijzen voor de duur van de huurovereenkomst, kan dit enkel indien deze tweede c.q. derde bestuurder voldoet aan de bepalingen van artikel 1 van deze algemene voorwaarden. De huurprijs, vastgesteld in de huurovereenkomst, zal verzekeringswege worden verhoogd voor de duur dat de tweede c.q. derde bestuurder is aangewezen. Opgave van de meerprijs voor een tweede c.q. derde bestuurder is op aanvraag. Indien de aanmelding voor een tweede c.q. derde bestuurder na ingangsdatum van de oorspronkelijke huurovereenkomst geschied, is er een administratieve vergoeding verschuldigd welke schriftelijk zal worden opgegeven door verhuurder. Voor uitschrijving en/of afmelding van een tweede c.q. derde bestuurder geldt een opzegtermijn van 1 maand na schriftelijke opzegging in de voorafgaande maand en schriftelijke toestemming van de overige huurders. Aan onderlinge afspraken m.b.t. vergoedingen, borgstellingen, retourbetalingen o.i.d. tussen de bestuurders kunnen geen rechten aan worden ontleend jegens verhuurder. De bij aanvang vermelde huurders op de huurovereenkomst blijven onverlet aansprakelijk voor de hieruit vloeiende eventuele kosten. Bij een geconstateerde overtreding van de bepalingen in dit artikel zullen de meerkosten van een tweede c.q. derde bestuurder voor de periode van 1 maand in rekening worden gebracht aan de in aanvang vermelde huurders op de huurovereenkomst, alsmede de administratieve aanmeldingskosten en een boete van euro 50,00 per geconstateerde overtreding. De rechten en plichten van de overeenkomst blijven onverlet van kracht op de resterende huurders vermeld in de overeenkomst.

Artikel 6. Terugbrengen van het voertuig.

Ik zal het voertuig terugbrengen op de datum en het tijdstip, zoals omschreven op de huurovereenkomst, of zoveel eerder indien verhuurder mij daar om verzoekt krachtens artikel 9 en 20. De wagen dient ingeleverd te worden op het adres van verhuurder, voor de wagen afhalen op adres huurder wordt euro 25,00 aangerekend. Wanneer het voertuig om welke reden dan ook wordt ingeleverd voor de overeengekomen retourdatum, is geen restitutie van het huurbedrag mogelijk. Slechts met toestemming van verhuurder kan ik het voertuig buiten de openingsuren van het bedrijf terugbrengen. In dat geval rust het risico van schade en van vermissingen op mij tot dat verhuurder het voertuig fysiek heeft ingenomen op de eerstvolgende werkdag. Gedurende de huurperiode mag er niet in de auto gerookt worden. Bij constatering hiervan wordt er supplementair euro 50,00 in rekening gebracht, voor auto’s met airco euro 75,00.

Artikel 7. Vervanging van het voertuig.

Het gehuurde voertuig kan slechts met toestemming van verhuurder worden vervangen door een ander voertuig. Tenzij hiervoor een nieuwe huurovereenkomst wordt opgemaakt, zijn de voorwaarden genoemd bijbehorend aan deze huurovereenkomst ook van toepassing op het vervangende voertuig. In geval van overmacht, schade aan het gehuurde voertuig door eigen schuld of technische overmacht heeft huurder geen recht op vervangend vervoer.

Artikel 8. Annuleren.

Het annuleren van een huurauto is gratis tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode behoudt Neo Stage Auto Curaçao zich het recht voor uw aanbetaling niet te restitueren of u 33% van de huursom in rekening te brengen.

Artikel 9. Onderhoud van het voertuig.

Ik zal het voertuig gebruiken volgens het door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven richtlijnen. Ik zal tenminste elke 1000 kilometer het motorolie en koelwater niveau controleren en zo nodig laten bijvullen door verhuurder. Ik geef toestemming om het voertuig periodiek terug te roepen voor onderhoud, een visuele controle en/of keuring door verhuurder, waarbij verhuurder, indien noodzakelijk en mogelijk, zal zorgen voor vervangend vervoer. Het gebruik van vierwielaandrijving, indien de wagen hiervoor is uitgerust, is uitdrukkelijk niet toegestaan. Iedere technische schade ten gevolge hieraan is integraal voor rekening huurder. Huurder zal nimmer reparaties, vervangingen of versleping laten uitvoeren zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en/of schriftelijke toestemming van verhuurder. Alle kosten van reparaties, versleping en/of vervanging van onderdelen zonder de hiervoor genoemde toestemming van verhuurder zijn geheel voor eigen rekening en risico van huurder. Lekke en/of kapotte banden zijn te allen tijde voor rekening huurder. Bij ernstige beschadigingen aan de wang (zijkanten) van de banden worden deze vernieuwd voor rekening huurder. Bij technisch en niet herstelbaar falen van de airconditioninginstallatie, mits hiervoor uitdrukkelijk een meerprijs voor opgenomen is (alleen mogelijk in de C+ en D categorie) heeft huurder recht op degradatie van één niveau qua categorie vanaf datum falen van de installatie. Bij foutief tanken van de voor de wagen volgens fabrieksopgave opgegeven brandstof (diesel i.p.v. benzine of visa versa) wordt euro 285,00 tank, leiding en motorreiniging in rekening gebracht. Voor diesel wagens is een supplementaire toeslag op de huurprijs van toepassing bij huurtermijnen langer dan 1 maand. Het supplementaire deel zal door verhuurder schriftelijk opgegeven worden bij aanvang van de huurovereenkomst. Voor wagens met een benzine motor geldt op het hele eiland (ieder pompstation) dat men gebruik moet maken van de gele afvulslang. Voor wagens met een diesel motor geldt op het hele eiland (ieder pompstation) dat men gebruik moet maken van de zwarte afvulslang. Bij inname van verkeerde brandstof worden de reinigingskosten t.b.v. de brandstoftank, leidingen, motor en injectiesysteem aangerekend, alsmede de kosten voor onderdelen die ten gevolge hiervan vervangen dienen te worden.

Artikel 10. Eigen risico voor WA en casco (All-risk) dekking.

  1. WA dekking: Bij een WA dekking geldt geen eigen risico van het gehuurde voertuig. In geval van een schade door schuld van bestuurder(s) aan het gehuurde voertuig, is huurder gehouden om deze schade integraal te vergoeden aan verhuurder op basis van realiteit. Huurder krijgt weer gebruik van het gehuurde na het voldoen van het totale schadebedrag. In geval van een total loss/diefstal schade is huurder aansprakelijk voor de reële vervangingswaarde van het voertuig, getoetst aan de actuele marktsituatie. De op voorhand door verhuurder vastgestelde vervangingswaarde van het in de huurovereenkomst onderhavige voertuig kan door huurder voor aanvang of tijdens de looptijd van de huurovereenkomst schriftelijk opgevraagd worden bij verhuurder, alsmede is deze vervangingswaarde vermeld in de huurovereenkomst. Huurder verklaard zich uitdrukkelijk akkoord met de vastgestelde vervangingswaarde en verliest het recht om na het ontstaan van een total loss/diefstal schade de vervangingswaarde door een derde te laten bepalen.
  2. Algemene bepalingen: Huurder heeft geen recht op vervangend vervoer bij een total loss/diefstal schade door schuld. De duur, bepalingen en verplichtingen van de huurovereenkomst en Algemene Voorwaarden blijven voor huurder onverlet van kracht. Huurder heeft geen recht om in geval van een total loss/diefstal schade de huurovereenkomst op basis de ontstane schade eenzijdig en voortijdig te beëindigen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke akkoordverklaring van verhuurder. Verhuurder verleent geen restitutie van reeds betaalde huurpenningen en/of geplaatste borgstellingen na het ontstaan van een total loss/diefstal schade indien huurder als veroorzaker wordt aangewezen. De geplaatste borgstellingen en/of vooruitbetaalde huurpenningen mogen nimmer gebruikt worden voor verrekening van een ontstane total loss/diefstal schade. Huurder is in geval van een total loss schade verantwoordelijk voor alle versleep en/of afvoerkosten van het voertuig. Residu waarde van het voertuig, in geval van total loss/diefstal schade, kan nimmer verrekend worden met de ontstane vervangingswaarde van het voertuig, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van verhuurder. Huurder wordt nimmer automatisch juridisch, materieel of moreel eigenaar van het residu na vergoeding van de ontstane vervangingswaarde en overige kosten verband houdende met de huurovereenkomst en Algemene Voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van verhuurder. Kosten, voortvloeiend uit onderhavig artikel 10 sub A, B en C dienen binnen drie werkdagen vergoed te zijn aan verhuurder.
  3. Casco (All-risk) dekking: Het eigen risico voor de casco dekking van de polis voor het gehuurde voertuig is supplementair op het omschreven eigen risico in art. 10 sub A en vastgesteld op euro 750,00 per incident en per aangewezen en op huurovereenkomst vermelde bestuurder. Voor bestuurders onder de 23 jaar en/of korter in het bezit van een rijbewijs dan 2 jaar bij aanvang van onderhavige huurovereenkomst geldt een verhoogd eigen risico van euro 1000,00. Huurder kan enkel aanspraak maken op de casco dekking indien dit bij aanvang van de huurovereenkomst uitdrukkelijk is opgenomen in de huurovereenkomst. De bepalingen vermeld in art. 10 sub B zijn onverlet van kracht bij een casco dekking.

Artikel 11. Uitsluiting van verzekering.

(1) het voertuig wordt misbruikt, overbelast, weder verhuurd, gebruikt voor wedstrijden of rijvaardigheidsritten of om te slepen, er met het voertuig enige onwettelijke handeling wordt uitgevoerd, dan wel indien de sleutel in het voertuig wordt gelaten bij afwezigheid van een in de huurovereenkomst vermelde bestuurder; (2) de onderzijde van het voertuig wordt beschadigd; (3) de schade gevolg is van opzet of grove schuld; (4) de bestuurder de bevoegdheid mist tot het besturen van het voertuig; (5) de bestuurder ten tijde van het veroorzaken van de schade onder invloed verkeerde van alcohol, drugs, of enig andere stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden; (6) de huurder nalaat schade aan of verlies van het voertuig binnen 24 uur na het ontstaan van de schade, of binnen één uur na het constateren van vermissing, bij de politie en bij verhuurder te melden; (7) de huurder nalaat een volledig ingevuld aanrijdingformulier en schaderapport van CRS aan verhuurder te overleggen; (8) de schade gevolg is van vermissing en niet alle originele voertuig sleutels bij u worden ingeleverd; (9) de schade gevolg is van de niet-nakoming van enige bepaling van de huurovereenkomst. Schades, reparaties en taxaties worden uitsluitend uitgevoerd door een door verhuurder aangewezen reparateur/taxateur. Verhuurder behoud zich het recht om verzekeraar onderzoek te laten instellen bij vermeende overtreding van de in dit artikel genoemde uitsluitingen. Bij politie- en/of getuige verklaringen, opgave van CRS of anderszins juridisch aanvaardbare bewijslast is huurder integraal aansprakelijk voor schade aan derden en schades conform art. 10 en 13 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12. Bovenhoofdse schade, schade aan horizontale carrosseriedelen en interieur.

Voor alle schade aan de horizontale carrosseriedelen van het voertuig (motorkap, dak en achterklep) aanvaard ik een niet te beperken eigen risico van euro 750,00, onverminderd het bepaalde in artikel 10, 13 en 14. Glasschade en/of breuk alsmede interieurschades zijn uitgesloten van iedere dekking, onverminderd het bepaalde in artikel 10, 13 en 14.

Artikel 13. Verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.).

Deze speciale verhuurders verzekering biedt dekking voor het risico van aansprakelijkheid voor schade aan derden. Het WA gedeelte biedt echter geen dekking voor schade aan en/of total-loss/diefstal schade van het gehuurde voertuig. Een kopie van de polis is ter inzage bij verhuurder. Ik ga ermee akkoord de schade die niet gedekt wordt door deze polis Wettelijke Aansprakelijkheid integraal te vergoeden aan verhuurder. Bovendien vrijwaar ik verhuurder voor een eventuele vordering van de W.A. verzekeraar van huurder. Ingeval huurder een Casco dekking heeft afgesloten voor de gehele periode gelden de bepalingen van art. 10 sub C van de Algemene Voorwaarden 

Artikel 14. Inzittende verzekering.

Huurder is verplicht een inzittenden verzekering af te sluiten bij verhuurder voor vier inzittenden (inclusief bestuurder) in het gehuurde voertuig, dan wel voor aanvang van de huurovereenkomst een polis te overleggen waar uit blijkt dat dit risico is gedekt door een eigen verzekeringsmaatschappij. De rechten van de polis zijn ter inzage op de internet site van verhuurder, dan wel ten aller tijde opvraagbaar bij verhuurder. Ieder recht op voornoemde inzittenden verzekering vervalt indien conform en blijkens art. 11 niet voldaan is aan onderhavige reglementen in deze Algemene Voorwaarden. Huurder vrijwaart verhuurder van iedere juridische, morele en/of materiële aansprakelijkheid m.b.t. letsel en/of aansprakelijkheid schades in relatie tot de inzittenden, behoudens de in deze inzittenden verzekeringspolis opgenomen voorwaarden en mits voldaan is aan alle in deze Algemene Voorwaarden opgenomen artikelen. 

Artikel 15. Verkeersboetes en daarmee verband houdende kosten.

Ik erken mijn aansprakelijkheid voor verkeersboetes en verkeersovertredingen m.b.t. het gehuurde voertuig voor de duur van deze huurovereenkomst. Indien bepaalde verkeersboetes of daarmee verband houdende kosten door verhuurder dienen te worden betaald, dan zal ik verhuurder deze boetes en kosten vergoeden, vermeerderd met een opslag van 10% van de som van boetes en kosten ter dekking van uw administratieve lasten, dit met een minimum van euro 15,00. Verkeersboetes en daarmee verband houdende kosten kunnen nimmer verrekend worden met de geplaatste borgstellingen.

Artikel 16. Kosten tijdens de huur tijd.

Gedurende de tijd dat ik het voertuig huur, zijn kosten aan het gebruik van het voertuig verbonden, zoals brandstof, stalling, wassen en dergelijke, voor mijn rekening.

Artikel 17. Incasso.

Verhuurder is gerechtigd de afrekening te corrigeren op grond van uw administratieve controle. Alle door mij aan verhuurder verschuldigde bedragen, inclusief die voor verlies van en/of schade aan het voertuig zullen door mij voldaan worden hetzij, indien uitdrukkelijk en schriftelijk met verhuurder anders overeengekomen, hetzij binnen de in deze Algemene Bepalingen en huurovereenkomst opgenomen betaaltermijnen. Bij te late betaling ben ik gehouden tot betaling van rente ten bedrage van 1% per maand, als ook tot vergoeding van alle kosten in verband met de incassowerkzaamheden inclusief juridische kosten van zowel verhuurder als derden, welke kosten van invordering worden gesteld op 20% van het verschuldigde bedrag, doch ten minste op euro 75,00. 

Artikel 18. Verlies van mijn eigendommen.

Verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van zaken, die ik zou achterlaten in het voertuig.

Artikel 19. Gebruiksgebied van het voertuig.

Het voertuig mag uitsluitend gebruikt worden op de openbare weg van het eilandgebied en met nadrukkelijke uitsluiting van de parkeerplaats en/of locaties van Mambo Beach. Iedere schade en/of verlies met betrekking tot het voertuig en/of inzittenden of diens eigendommen zijn op voornoemde domein dan wel buiten de openbare weg, geheel voor eigen risico van huurder. Bij totaal verlies (diefstal/inbraak) op voornoemde locatie, dan wel buiten de openbare weg, zal huurder integraal aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade jegens verhuurder, ten bedrage van het totale verlies, inclusief de eventuele schade aan derden. Bij constatering van gebruik van het voertuig op de Hato vlakte of dergelijke off-road terreinen, wordt er onverwijld euro 150,00 schoonmaak en reinigingskosten van de motor aangerekend.

Artikel 20. Ontbinding van de huur.

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd uw recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien naar mening van verhuurder risico zou kunnen ontstaan conform art. 9, 10 en 11 van onderhavige Algemene Voorwaarden, dan wel bij verhuurder het vermoeden bestaat dat niet door mij aan alle voorwaarden van deze huurovereenkomst wordt, of zal worden voldaan in de toekomst.

Artikel 21. Klachten.

Verhuurder zal mijn navraag of klacht slechts in behandeling nemen tot 3 maanden na het beëindigen van de huurovereenkomst. Indien ik daarna nog navraag wil doen, of een klacht in behandeling wil laten nemen, zal ik administratiekosten ten bedrage van euro 35,00 betalen.

Artikel 22. Toepasselijk recht.

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Antilliaanse recht met eilandgebied Curaçao. Indien een zaak wordt voorgelegd aan de rechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de statutaire vestigingsplaats van verhuurder. Alle met onderhavige huurovereenkomst en Algemene Voorwaarden verband houdende verplichtingen van huurder t.a.v. verhuurder dienen voldaan te zijn op het ogenblik dat huurder het eilandgebied Curaçao verlaat. Alle juridische en/of incassokosten de welke verhuurder dient te maken in het land, woon en/of verblijfplaats van huurder, na het verlaten van het eilandgebied Curaçao, teneinde nakoming van de in deze Algemene Voorwaarden en huurovereenkomst verplichtingen jegens verhuurder, zullen integraal ten laste van huurder zijn.

Artikel 23. Betalingen en voorwaarden.

Voor aanvang van de huurovereenkomst dient te worden voldaan; de 1e maand huur en de borgstellingen ten bedrage zoals aangegeven op de huurovereenkomst. Op verzoek van verhuurder dient een bewijs van betaling voor gelegd te worden. De maandelijkse huurprijs dient voor de tweede dag van de nieuwe maand voldaan te zijn met inachtneming van artikel 20. De laatste maand huur, aangegeven op het huurcontract, mag nimmer verrekend worden met de borgstellingen. Borgstellingen worden door verhuurder na controle en inname van het voertuig uitsluitend per bank terug betaald. Betaling dienen enkel te geschieden per bankoverschrijving. Verhuurder is gerechtigd om indexeringen, verhogingen van het eilandgebied Curaçao, verzekeringswege of koersvallen meer dan 10% door te berekenen aan huurder. Huurovereenkomst en daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens verhuurder (of indien uitdrukkelijk anders vermeld) is uitgedrukt in Euro’s. In geval van verrekening van Antilliaanse Guldens naar Euro’s of visa versa wordt een vaste middenkoers van 2.5 aangehouden. In geval van verrekening van Euro’s naar Amerikaanse Dollars of visa versa wordt een vaste middenkoers van 1.35 aangehouden.

Artikel 24. Peildatum.

Alle huurovereenkomsten, met een aanvangsdatum van 1 juni 2013 of later, zijn integraal en onvoorwaardelijk gehouden aan de voorwaarden en bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden behorende bij de huurovereenkomst. Aan alle voorgaande gepubliceerde en/of verstrekte bepalingen, regelingen, overeenkomsten en/of afspraken, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met betrekking op de reglementen van de Algemene Voorwaarden, kunnen geen rechten worden ontleend en zijn na voornoemde datum vervallen en niet rechtsgeldig. Een betaling conform huurovereenkomst aan verhuurder geldt als gelezen dezes, goedgekeurd en handtekening van huurder.

2018 | © NEO Auto Stage Curaçao